You are currently viewing RAZVOD BRAKA
Razvod-braka-advokati-novi-sad

RAZVOD BRAKA

U tekstu koji je pred Vama objasnićemo Vam šta je razvod braka, na koji način se brak može razvesti, kao I koji je postupak za razvod braka.

U našem pravnom sistemu, razvod braka je regulisan Porodičnim zakonom (u daljem tekstu: Zakon).

Razvod braka je samo jedan od načina prestanka braka (brak još može prestati smrću supružnika i poništenjem).

Na koji način se brak može razvesti?

Postoje 2 mogućnosti: razvod braka po tužbi I sporazum o razvodu braka.

 1. Razvod braka po tužbi
 • Pokreće se tužbom
 • Svaki supružnik ima pravo da podnese tužbu za razvod braka nadležnom sudu ukoliko su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika
 • Može se sprovesti postupak posredovanja ukoliko su ispunjeni uslovi ( postupak posredovanja obuhvata: postupak za pokušaj mirenja I postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora-nagodbe)
 • Sudija ne utvrđuje ko je kriv za razvod braka
 • Postupak se okončava presudom kojom se razvodi brak, deli se zajednička imovina (može i u posebnom postupku), određuje se ko vrši roditeljsko pravo nad decom, određuje se na koji način se održavaju lični odnosi između drugog roditelja I dece, određuje se visina alimentacije;

2. Sporazum o razvodu braka(tzv. sporazumni razvod braka)

 • pokreće se predlogom za sporazumni razvod braka
 • podnose ga supružnici zajedno nadležnom sudu
 • predlog za sporazumni razvod braka mora sadržati: pismeni sporazum supružnika o razvodu, pismeni sporazum supružnika o vršenju roditeljskog prava- može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava, pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine (zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene isprave)
 • supružnici ne mogu imati istog punomoćnika
 • Postupak se okončava presudom- sporazum supružnika o vršenju roditeljskog prava unosi se u izreku preusude o razvodu braka ukoliko sud proceni da je sporazum u najboljem interesu deteta, u izreku presude unosi se I sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine;

Šta je roditeljsko pravo?

Pre svega morate znati da roditeljsko pravo obuhvata: čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje, kao i upravljanje i raspolaganje imovinom deteta.

Roditeljsko pravo roditelji vrše zajednički i sporazumno kada vode zajednički život, kao i u sitauciji kada se razvedu i zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, a sud proceni da je takav sporazum u najboljem interesu deteta I isti prihvati.

Šta je Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava?

To je pismeni sporazum kojim se roditelji deteta saglašavaju da će roditeljsko pravo I dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem I u najboljem interesu deteta. Sastavni deo ovog sporazuma jeste I sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta.

Šta je Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava?

To je pismeni sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava, koji obuhvata I sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja (tzv. alimentacija) kao I sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Pitanjima koja bitno utiču na život deteta,smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Koji su kriterijumi za određivanje visine alimentacije?

To su potrebe deteta I mogućnosti roditelja koji daje izdržavanje. Visina alimentacije može biti određena u procentu od redovnih mesečnih primanja roditelja koji daje izdržavanje ili u fiksnom mesečnom novčanom iznosu.

Visina alimentacije mora da omogući detetu najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav ima roditelj koji daje izdržavanje.

Promena prezimena supružnika nakon razvoda braka

Supružnik koji je promenio prezime sklapanjem braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka uzeti prezime koje je imao pre sklapanja braka. To ne znači da kasnije ne biste mogli da promenite prezime, već postupak bio složeniji.

Preporuka je da iskoristite ovu zakonsku mogućnost i da uz minimalne troškove promenite prezime.

Postupak za promenu prezimena supružnika nakon razvoda braka sprovodi se pred Gradskom upravom u kojoj supružnik koji menja prezime ima prebivalište.

Grafički prikaz potrebnih dokumenata:

razvod-braka-advokati-novi-sad