You are currently viewing Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
Advokati novi sad

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – Advokati Novi Sad

Ugovor o kupoprodaji predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnostima i ima ključnu ulogu u zaštiti prava i obaveza ugovornih strana u postupku kupoprodaje te je od izuzetnog značaja da ugovor bude sačinjen na način da ne ostavlja prostor za nastanak spornih situacija između ugovornih strana.

Postupak zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zahteva ispunjenje određenih preduslova.

  • ugovorne strane moraju biti poslovno sposobne kako bi imale ovlašćenje za zaključenje pravnih poslova.
  • saglasnost volja je ključna, jer je potrebno postići dogovor o svim bitnim elementima ugovora.

Forma i obavezni elementi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora sadržati obavezne elemente, a to su predmet i cena.

Neophodno je izvršiti identifikaciju nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i sporazumno odrediti iznos kupoprodajne cene koju kupac treba da isplati prodavcu.

Pored toga, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti može sadržati i dodatne odredbe kao što su način isplate cene, zaštitu od evikcije, odredbe povodom materijalnih nedostataka, izjavu supružnika o statusu nepokretnosti, način vršenja izmena ugovora, raskidne uslove, troškove koji prate postupak kupoprodaje i druge sporazumno određene odredbe.

Važno je napomenuti da je za ugovor o kupoprodaji nepokretnosti propisana obavezna pismena forma i da se mora solemnizovati (overiti) kod javnog beležnika kako bi proizvodio pravno dejstvo i bio pogodan za upis u katastarskoj evidenciji nepokretnosti.

Cena

Kupoprodajna cena je obavezni element u ugovoru o kupoprodaji koji predstavlja novčani iznos koji kupac plaća prodavcu za prenos vlasništva nad određenom nepokretnošću (nekretninom).

Iznos kupoprodajne cene treba sporazumno precizirati i navesti u ugovoru kako bi obe strane imale nedvosmisleno razumevanje o obavezi plaćanja i prihvatanju cene. Takođe, važno je precizirati valutu u kojoj će se cena isplatiti, uslove plaćanja, kao i eventualne varijacije cene u zavisnosti od određenih događaja ili rokova.

Kupoprodajna cena može biti izražena u evrima i dinarima.

U nekim slučajevima, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti može predviđati i određene mehanizme za prilagođavanje cene u budućnosti, na primer u slučajevima kada se radi o dugoročnim ugovorima ili ako postoji rizik od promene cena na tržištu do trenutka isporuke.


Da li se iznos kuporpodajne cene može isplatiti u gotovom novcu na ruke i kada prelazi iznos od 10.000 evra?

Mišeljenje Ministarstva Finansija – Uprave za sprećavanje pranja novca:

ugovor o kupoprodaji, nekretnine, novac na ruke
Kupoprodajna cena kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Advokat Anđelković Miloš

Dakle kada fizičko lice prodaje svoju nepokretnost ono nije u obavezi da novac primi preko računa, već to može učiniti i u gotovom novcu na ruke, pod uslovom da konkretnu prodaju ne vrši u okviru delatnosti, već nepokretnost prodaje u svoje ime i za svoj račun.


KOJI SU OBAVEZNI TROŠKOVI KOJI NASTAJU PRILIKOM KUPOPRODAJE?

1. Plaćanje poreza

U postupku kupoprodaje nepokretnosti javljaju se dva poreza koja se međusobno isključuju :

  • Porez na prenos apsolutnih prava
  • Porez na dodatu vrednost (PDV)

2. Nagrada za rad i naknada troškova javnog beležnika

Javni beležnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom, koja se određuje u skladu sa Javnobeležničkom tarifom.

3. Takse Republičkog geodetskog zavoda – službe za katastar nepokretnosti

  • Republička administrativna taksa za zahtev
  • Republićka administrativna taksa za pružanje usluga RGZ-a

Prednosti angažovanja advokata

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zahteva pažljivu analizu predmetne nekretnine i precizno definisanje prava i obaveza ugovornih strana.

Stoga se preporučuje angažovanje advokata koji je specijalizoan za sačinjavanje ugovora kako bi se obezbedila adekvatna pravna zaštita.

Odsustvo stručnog znanja i iskustva može dovesti do nejasnih ili nepotpunih odredbi u ugovoru, što stvara mogućnost za nesporazume ili nastanak pravnih sporova u budućnosti.

Advokati advokatske kancelarije Anđelković će sprovoditi sve neophodne provere kako bi osigurali da je nekretnina slobodna od tereta, hipoteka, sporova ili drugih pravnih nedostataka. To će omogućiti klijentu da donese pravu odluku i izbegne neprijatna iznenađenja u procesu pregovora i nakon solemnizacije ugovora.

Upravo iz tog razloga, angažovanje advokata sa iskustvom u postupcima kupoprodaje je od izuzetne važnosti. Advokat će sačiniti ugovor na način da sadrži sve bitne elemente propisane zakonom, da je predmet kupoprodaje precizno i jasno definisan, kupoprodajna cena i način isplate cene nedvosmisleno određen, precizirani rokovi plaćanja ukoliko kupac iznos kupoprodajne cene vrši iz nekoliko transakcija, druge ugovorne odredbe po sporazumu stranaka koje se odnose na kupoprodaju.

Advokat će prilikom zastupanja zaštititi interesa klijenta, smanjiti rizike i pružiti stručno zastupanje tokom celokupnog postupka, na način koji će omogućiti klijentu da uz sve relevantne podatke koji je odnose na postupak kupoprodaje donese ispravnu odluku.

 

Advokat za nekretnine Novi Sad