ADVOKAT ZA NEKRETNINE

Advokatska kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga fizičkim i pravnim licima u vezi nepokretnosti (Nekretnine).

Bogata praksa i dugogodišnje iskustvo u radu na predmetima povodom nepokretnosti doprinosi bržem, jednostavnom i efikasnom rešavanju svakog pravnog pitanja i spora koji se tiče nepokretnosti.

Kako se advokatska kancelarija primarno bavi pružanjem advokatskih usluga iz oblasti stvarnog prava, svojim klijentima obezbeđujemo profesionalnost i maksimalnu posvećenost u pružanju pravnih usluga koje za predmet imaju nepokretnosti.

Kupoprodaja nekretnina

Sačinjavanje predugovora i ugovora o kupoprodaji, kao i zastupanje klijenata od samog postupka pregovora do zaključenja ugovora o kupoprodaji i upisa vlasništva u katastru nepokretnosti.

Priprema kompletne dokumentacije za overu ugovora o kupoprodaji i zakazivanje termina kod javnog beležnika.

Advokat će prilikom zastupanja stranke u postupku kupoprodaje izvršiti proveru statusa nepokretnosti, i to:

 • Da li je nepokretnost upisana u katastru neporetnosti.
 • Da li postoji upisan teret.
 • Da li je izvršen upis JMBG vlasnika nekretnine.
 • Da li je nepokretnost u vlasništvu jednog vlasnika, suvlasnika, ili je u režimu zajedničke svojine.
 • Da li postoje upisane zabeležbe koje sprečavanju promet nepokretnosti, kao i sva druga pitanja u vezi postupka kupoprodaje.

Pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti se vrši:

 • podnošenjem zahteva službi za katastar nepokretnosti – elektronskim putem.

ili

 • pisanim zahtevom javnom beležniku.

Pružamo usluge pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti i pruža pomoć strankama u cilju identifikacije predmetnih nekretnina, vršeći uvid u elektronsku evidenciju katatra nepokretnosti radi identifikacije:

Katastarskih parcela i objekata izgrađenim na njima.

Katastarske opštine, mesta i adrese u kojoj se nekretnina nalazi

Drugih podataka vezanih za predmetnu nepokretnost.

Pročitajte više o Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti na linku: Stručni tekst – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Zakup nekretnina

Advokat pruža pravne usluge sačinjavanja Ugovora o zakupu i zastupa stranke tokom celog postupka, obezbeđujući pravnu sigurnost i sveobuhvatno regulisanje međusobnih pitanja koja nastaju prilikom zakupa nekretnina.

Pravnilno sačinjen ugovor o zakupu sa svim unapred regulisanim pravnim pitanjima ne ostavlja mogućnost za nastanak spora između ugovornih strana te je preporuka klijentima da angažuju stručno lice već prilikom sastava ugovora, budući da time izbegavaju vođenje dugotrajnih sudskih postupaka i troškova koji isti nose.

Postupak pred katastrom nepokretnosti

Pravne usluge pred nadležnom službom za katastar nepokretnosti.

U praksi se često dešava da stranke zbog dužeg nesprovođenja promena u katastru nepokretnosti (ugovora, promena vlasnika, drugih identifikacionih podataka) dolaze u situaciju da im je onemogućen dalji promet svojih nekretnina.

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge pred katastrom nepokretnosti u predmetima u kojim nadležna služba nije donela rešenje u zakonom propisanom roku,a sve u cilju ishodovanja predmetnog rešenja kako bi klijentima u kratkom vremenskom roku obezbedila nesmetan dalji promet svojih nekretnina.

Uknjižba u katastar nepokretnosti

Upis stana/porodične stambene zgrade/garaže i drugih objekata u katastar nepokretnosti

Uknjižba stanova ili drugih nepokretnosti u katastaru nepokretnosti je ključna za pravnu sigurnost očuvanja vlasništva, te je neophodno u što kraćem vremenskom periodu podneti zahtev za upis sa svim pravilno unetim elementima kako bi tražena promena uspešno bila sprovodena.

Uknjižba vlasnika na nekretninama

Podnošenje zahteva za sprovođenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti radi upisa novih vlasnika je od izuzetne važnosti za pravnu sigurnost očuvanja imovine, budući da se tek momentom upisa u katastar nepokretnosti stiče pravo svojine na nekretninama.

Overen ugovor o kupoprodaji predstavlja samo osnov sticanja prava svojine te da bi novi vlasnik stekao pravo svojine na kupljenim nekretninama neophodno je ugovor predati nadležnoj katastarskoj službi radi konačnog upisa u katastarsku evidenciju.

Katastar nepokretnosti

Advokat pruža usluge podnošenja svih vrsta zahteva katastru nepokretnosti preko E-saltera.

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti

 • Promena imaoca prava na nepokretnosti
 • Promena vrste prava na zemljištu (pretvaranje državine u pravo svojine)
 • Upis JMBG odnosno identifikacionog broja iz putne isprave
 • Promena pravnog statusa objekta i promena vrsta prava
 • Utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja
 • Promena kulture i klase
 • Promena namene zemljišta
 • Upis hipoteke
 • Upis zabeležbe
 • Upis drugih stvarnih i obligacionih prava
 • Brisanje hipoteke
 • Brisanje zabeležbi
 • Zahtev za promenu indikacija pravnog lica
 • Zahtev za promenu indikacija fizičkog lica
 • Predbeležba objekta u izgradnji
 • Zahtev za upis površine posebnog dela objekta
 • Upis posebnog dela objekta na osnovu uverenja nadležnog organa
 • Zahtev za ispravku greške u održavanju katastra nepokretnosti – ispravka ličnih podataka
 • Zahtev za ispravku greške u održavanju katastra nepokretnosti – Ispravka podataka o hipoteci
 • Ispravka podataka o zabeležbi i drugim stvarnim pravima
 • Ispravka greške u podacima o upisanom objektu/ posebnom delu objekta na osnovu isprave nadležnog organa

Zahtev za izdavanje podataka iz katastra:

 • Izvod iz katastra nepokretnosti
 • Uverenje o kretanju vlasništva na nepokretnostima (nekretninama)
 • Uverenje o poslednjem stanju upisa u katastar nepokretnosti (uverenje o zabeležbama)
 • Uvid u spise predmeta iz katastra nepokretnosti sa dostavom isprava iz spisa predmeta
 • Uverenje o imovinskom stanju za lice
 • Uverenje o kućnom broju
 • Uverenje o nazivu ulice
 • Uverenje o istorijatu kućnog broja
 • Uverenje o istorijatu naziva ulice
 • Obaveštenje o adresi objekta
 • Uverenje o identifikaciji katastarske parcele
 • Kopija plana parcele

Pružanje pravnih usluga u svim drugih pravnim pitanjima povodom nepokretnosti.

Pročitajte sve usluge koje advokat za nekretnine pruža klikom na link ispod

ADVOKAT MILOŠ ANĐELKOVIĆ - NOVI SAD