NAKNADA ŠTETE

Advokatska kancelarija Anđelković zastupa fizička i pravna lica u postupcima naknade štete.

Naši advokati će Vas zastupati u sudskim i vansudskim postupcima radi naknade materijalne i/ili nematerijalne štete.

Pravne usluge zastupanja klijenata obuhvataju sve faze procesa naknade štete, uključujući vođenje pregovora u vansudskom postupku, pripremu, zastupanje pred osiguravajućim društvima, državnim organima i  u parničnom postupku pred sudom.

Zalažemo se za transparentnost u poslovanju, a naše usluge se prilagođavaju potrebama klijenata.

Naknada za advokatske usluge se može dogovoriti prema procentualnoj vrednosti predmeta spora (procenat) ili na osnovu advokatske tarife u precizno definisanom novčanom iznosu.

Advokatska kancelarija Anđelković će predstavljati Vašu snažnu podršku u ostvarivanju prava na naknadu štete, kombinujući stručnost, iskustvo i posvećenost u pravnom zastupanju.

NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE

  1. Oštećenje Imovine: Umanjenje vrednosti imovine usled uništavanja ili oštećenja stvari, bilo da se radi o nepokretnostima ili pokretnim stvarima.

  2. Izmakla dobit i izgubljena zarada: Ova kategorija obuhvata situacije gde je došlo do gubitka buduće dobiti ili izgubljene zarade.

  3. Telesne povrede: Materijalna šteta može biti rezultat telesnih povreda, a pravna naknada često obuhvata troškove lečenja. Ovo uključuje pokrivanje medicinskih troškova nastalih usled povreda.

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE

1.Psihički bol i strah: Situacije koje izazivaju psihički bol i strah često su predmet pravne zaštite u kojima zakon predviđa pravo oštećenog na naknadu pravičnog iznosa usled pretrpljene štete.

Telesne Povrede: Telesne povrede, iako direktno povezane sa fizičkim aspektom, često nose sa sobom i značajan aspekt nematerijalne štete. Osim fizičkog bola, posledice telesnih povreda mogu imati duboke emotivne, psihološke i socijalne implikacije.

3. Duševni bol: Umanjenje opšte životne aktivnosti i naruženost mogu prouzrokovati duboki duševni bol. Pravna zaštita obuhvata situacije gde se pojedincima nanosi emocionalna šteta zbog gubitka ili umanjenja kvaliteta života.

4. Povreda ugleda, časti i prava ličnosti: Nematerijalna šteta takođe uključuje situacije koje dovode do povrede ugleda, časti i prava ličnosti pojedinca. Pravna zaštita je usmerena radi očuvanja integriteta ličnosti i naknadu za njeno narušavanje.

Naša advokatska kancelarija pruža pravne usluge zastupanja radi naknade štete u sledećim postupcima:

Naknada štete iz saobraćajne nezgode

Naknada štete saobraćajna nezgoda

Naknada štete usled ujeda psa

naknada stete ujed psa

Naknada štete usled povrede na javnom mestu i u javnom prevozu

javno mesto naknada stete

Naknada štete usled povrede na radu – radnom mestu

povreda na radu - advokat