You are currently viewing Ugovor o doživotnom izdržavanju
ugovor o dozivotnom izdrzavanju

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju?

Ugovor o doživotnom izdržavanju je naslednopravni ugovor koji se zaključuje između dve ugovorne strane: davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja.

Ovim ugovorom se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina na tačno određenim stvarima ili da se prenesu neka druga prava, dok se davalac izdržavanja obavezuje, da kao naknadu za navedeno, izdržava primaoca izdržavanja, da se brine o primaocu izdržavanja do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Primalac izdržavanja ugovorom o doživotnom izdržavanju može obuhvatiti samo stvari ili prava koje postoje u trenutku zaključenja ugovora.

Npr. Davalac izdržavanja i primalac izdržavanja su ugovorili da se davalac izdržavanja brine o primaocu izdržavanja na način da mu obezbeđuje hranu, ogrev, obuću, odeću, lekove, vodi ga kod doktora, vodi ga na izlete, a nakon smrti po običajima sahrani. Kao naknadu za pruženo izdržavanje na davaoca izdržavanja će se preneti pravo svojine na stanu primaoca izdržavanja, ali tek nakon njegove smrti.

Kojim zakonom je regulisan ugovor o doživotnom izdržavanju?

Ugovor o doživotnom izdržavanju je regulisan  Zakonom o nasleđivanju, odredbama članova 194-205.

Šta obuhvata obaveza izdržavanja?

Obaveza izdržavanja, kao naročito značajna, definiše se prilikom sačinjavanja ugovora o doživotnom izdržavanju.

Obaveza izdržavanja naročito obuhvata: obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne životne potrebe.

Međutim, obaveza izdržavanja može podrazumevati i druge obaveze osim nabrojanih (npr. odlasci na izlet jednom godišnje…)

Naša advokatska kancelarija, kao posebno specijalizovana za oblast naslednog prava i ugovore o doživotnom izdržavanju, može vam pružiti stručnu pomoć pri sačinjavanju ugovora o doživotnom izdržavanju, pravilno i detaljno definisati vaše zahteve, precizirati obaveze ugovornih strana,  i na taj način vas potpuno pravno zaštiti. 

U kom obliku se mora zaključiti ugovor o doživotnom izdržavanju?

Da bi proizvodio pravnu dejstvo i bio pravno valjan, ugovor o doživotnom izdržavanju se mora zaključiti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Prilikom solemnizacije ugovora o doživotnom izdržavanju javni beležnik je dužan da ugovorne strane  upozori da imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja, niti se tom imovinom mogu namiriti nužni naslednici primaoca izdržavanja, o čemu javni beležnik stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju ugovora.

U suprotnom, ugovor će biti ništav, odnosno neće proizvoditi pravno dejstvo.

Poseban slučaj ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju:

Ukoliko je davalac izdržavanja  fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti i stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije , starački dom….) takvo fizičko ili pravno lice mora imati prethodnu saglasnost Centra za socijalni rad za zaklučivanje ugovora o doživotnom izdržavanju, kako bi ugovor bio punovažan.

U suprotnom, bez prethodno dobijene saglasnosti Centra za socijalni rad za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju, takav ugovor biće ništav I neće proizvoditi pravno dejstvo.

Da li se ugovorom o doživotnom izdržavanju može ugovoriti doživotno izdržavanje za više lica?

Može, pri čemu svako od njih ima zasebno pravo na određena davanja i činjenja.

Da li se ugovorom o doživotnom izdržavanju može ugovoriti doživotno izdržavanje u korist trećeg lica?

Može, pri čemu davalac izdržavanja stiče pravo svojine na predmetima ugovora o doživotnom izdržavanju u trenutku smrti njegovog saugovarača, i to samo ako ugovorom nije određeno da svojina prelazi u trenutku smrti trećeg lica.

Bitno je znati da obaveza izdržavanja traje do smrti trećeg lica.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju može se raskinuti zbog:

 1. poremećenih odnosa davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja;
 2. promenjenih okolnosti;

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa davaoca izdržavanja I primaoca izdržavanja:

 • svaka ugovorna strana može da traži raskid ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • da bi sud izrekao raskid ugovora o doživotnom izdržavanju odnosi davaoca izdržavanja i primaoca izdržavanja moraju da se poremete do granice nepodnošljivosti, odnosno njihovi međusobni odnosi moraju biti nepodnošljivi;
 • kada sud izrekne raskid ugovora o doživotnom izdržavanju , primalac izdržavanja je dužan da davaocu izdržavanja da naknadu za primljena davanja i usluge (naknadu za pruženo izdržavanje);
 • u slučaju da je do raskida ugovora o doživotnom izdržavanju došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu;
 • kada je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, raskid ugovora posle smrti saugovarača davaoca izdržavanja može da zahteva i lice u čiju korist je izdržavanje ugovoreno.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog promenjenih okolnosti:

 • ukoliko se posle zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano, sud može, na zahtev davaoca ili primaoca izdržavanja, njihove odnose ponovo da uredi na drugačiji način ili da raskine ugovor o doživotnom izdržavanju;
 • ako postoji saglasnost davaoca i primaoca izdržavanja , sud može pravo primaoca izdržavanja preinačiti u doživotnu rentu;
 • kada je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, raskid ugovora posle smrti saugovarača davaoca izdržavanja može da zahteva i lice u čiju korist je izdržavanje ugovoreno.

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju:

 • Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja;
 • Rok za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju je godinu dana od dana saznanja za ugovor o doživotnom izdržavanju, a najkasnije tri godine od dana smrti primaoca izdržavanja;
 • Rok od godinu dana ne može da počne da teče pre smrti primaoca izdržavanja;

Šta se dešava kada davalac izdržavanja umre pre primaoca izdržavanja?

U tom slučaju obaveza davanja izdržavanja prelazi na supružnika i potomke koji su nasledili davaoca izdržavanja, ali samo pod uslovom da postoji njihov pristanak.

U slučaju da naslednici davaoca izdržavanja ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida. Naslednici davaoca izdržavanja nemaju pravo da zahtevaju naknadu za ranije dato izdržavanje.

Ako naslednici davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu obavezu izdržavanja, tada mogu da zahtevaju naknadu od primaoca izdržavanja.

Naknadu određuje sud po sopstvenom uverenju, ali ceneći imovno stanje primaoca izdržavanja i naslednika davaoca izdržavanja.

Koje usluge Vam pruža naša Advokatska kancelarija?

 • Davanje pravnog mišljenja-stručno savetovanje u pogledu ispunjenosti uslova za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • Konsultacije;
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije za sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • Sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju uz uvažavanje interesa i potreba obe ugovorne strane;
 • Zakazivanje lekarskog pregleda za potrebe sačinjavanje nalaza i mišljenja veštaka odgovarajuće struke (najčešće neuropsihijatra);
 • Zakazivanje solemnizacije ugovora o doživotnom izdržavanju kod javnog beležnika;
 • Pružanje pravne pomoći pri solemnizaciji ugovora o doživotnom izdržavanju kod javnog beležnika;
 • Upis zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju u Katastar (nadležnu službu RGZ-a);
 • Uknjižba (upis prava svojine) na nekretninama koje su predmet ugovora o doživotnom izdržavanju u Katastar (nadležnu službu RGZ-a);
ugovor o doživotnom izdravanju