You are currently viewing ELEKTRIČNI TROTINET
električni trotinet novi zakon

ELEKTRIČNI TROTINET

-PRAVA I OBAVEZE VOZAČA, ZABRANE I KAZNE-

Izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: zakon) koje stupaju na snagu 15. septembra 2023. godine,  prvi put je zakonom regulisana upotreba lakih električnih vozila, među koje se ubraja i električni trotinet.

Budući da je u današnje vreme upotreba električnih trotineta veoma rasprostranjena, u ovom stručnom tekstu upoznaćemo Vas sa pravima i obavezama vozača električnih trotineta, zabranama  i propisanim kaznama.

Šta je električni trotinet?

-motorno vozilo sa najmanje 2 točka

-ima mehanički upravljač

– nema mesto za sedenje

– trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW

-najveća konstruktivna brzina je 25 km/h

– masa praznog vozila nije veća od 35 kg

Gde smem da vozim električni trotinet?

– na biciklističkoj stazi

-pešačko-biciklističkoj stazi

-na biciklističkoj traci, desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja

-na kolovozu (izuzetak)

Kojom brzinom smem da vozim električni trotinet?

Prilikom kretanja električnog trotineta po pešačko-biciklističkoj stazi vozač ne sme da se kreće brzinom većom od 10 km/h i dužan je da postupa sa naročitom opreznošću prema pešacima, tako da ne ometa kretanje, odnosno ne ugrožava bezbednost pešaka.

Da li smem da vozim električni trotinet po putu?

Da, ali samo:

 1. kada ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom i to samo na putu gde je brzina kretanja ograničena najviše na 30km/h;
 2. Vozači električnog trotineta koji imaju 18 godina mogu se kretati putem kada ne postoji mogućnost kretanja po biciklističkoj stazi, pešačko-biciklističkoj stazi ili biciklističkoj traci i to na putu gde je brzina kretanja ograničena najviše na 50km/h.

Кada se kreće kolovozom, vozač električnog trotineta sme da koristi kolovoz u širini od najviše 1m od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši obilaženje ili preticanje.

Кo sme da vozi električni trotinet na javnom putu?

–           Lice starije od 14 godina.

Šta je zabranjeno vozaču električnog trotineta?

–           Ne sme da ispušta upravljač iz ruku

–           Ne sme da sklanja noge sa oslonca za noge dok je električni trotinet u pokretu

–           Ne sme da se pridržava za drugo vozilo

–           Ne sme da vodi, vuče ili potiskuje drugo vozilo/životinje

–           Ne sme da dopusti da električni trotinet kojim upravlja bude vučen ili potiskivan

–           Ne sme da prevozi drugo lice

–           Ne sme da prevozi predmete koji mogu da ga ometaju prilikom upravljanja

–           Ne sme da ima slušalice za audio uređaje na oba uha

–           Ne sme da vozi električni trotinet prilikom prelaska kolovoza, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza

Кoje su obaveze vozača električnog trotineta?

–           Nošenje na glavi zakopčane zaštitne biciklističke kacige za vreme upravljanja el. trotinetom

–           Nošenje svetloodbojnog prsluka kada se kreće kolovozom

–           Nošenje svetloodbojnog prsluka ili osvetljenja ili označenje reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti  kada se kreće biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom.

Nalepnica za električni trotinet:

–           Da bi upravljao električnim trotinetom u saobraćaju na putu, vozač će morati da ima nalepnicu na električnom trotinetu, koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila  (naknadno će biti uređeno propisom Ministra unutrašnjih poslova).

Da li se električni trotinet registruje?

Odgovor je NE.

Kazne:

 • Kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje upravlja električnim trotinetom na autoputu i motoputu i prevozi drugo lice mlađe od 14 godina;
 • U slučaju da prilikom izvršenja gore navedenog prekršaja prouzrokuje saobraćajnu nezgodu kazniće se kaznom zatvora od najmanje 45 dana ili novčanom kaznom od 120.000 dinara do 150.000 dinara.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno članu 92a Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, na autoputu i motoputu:

Član 92a Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

„Vozač lakog električnog vozila obavezan je da za kretanje koristi biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač lakog električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, vozač lakog električnog vozila koji je navršio 18 godina života može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h.“

 • Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj:
 • lice mlađe od 14 godina koje upravlja električnim trotinetom na javnim putevima;
 • lice koje na glavi ne nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu za vreme upravljanja el. trotinetom;
 • lice koje postupi suprotno članu 92a, osim na autoputu i motoputu;
 • lice koje prevozi drugo lice na električnom trotinetu;
 • lice koje ne nosi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom;
 • lice koje upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu, ukoliko na vozilu nema postavljenu nalepnicu iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 dinara kazniće se vozač električnog trotineta koji:
 • ne nosi svetloodbojni prsluk ili nije osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom;
 • koji prilikom prelaženja kolovoza vozi električni trotinet, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza.
 • Napomene:
 • može da vas zaustavi bilo koji policajac, ne samo pripadnici saobraćajne policije (ako vozite na trotoaru).

AUTORI TEKSTA: ADVOKAT DUŠICA GLIŠOVIĆ

                                     ADVOKAT MILOŠ ANĐELKOVIĆ