You are currently viewing Prekovremeni rad
Prekovremeni rad

PREKOVREMENI RAD

U stručnom tekstu koji sledi upoznaćemo Vas sa pojmom prekovremenog rada, uslovima pod kojima se prekovremeni rad može odrediti, zabranama koje se tiču prekovremenog rada,  uvećanoj zaradi za prekovremeni rad, načinima naplate prekovremenog rada, kao i propisanim  kaznama za poslodavce.

Naša Advokatska kancelarija posebno je specijalizovana za oblast radnog prava, te Vam na svaki Vaš problem iz oblasti radnog prava, a posebno pitanja koja se tiču prekovremenog rada može dati stručan pravni savet i odgovarajuću pravnu pomoć.

Šta je prekovremeni rad?

Prekovremeni rad je rad duži od 40h nedeljno.

Kada poslodavac može da zahteva od zaposlenog da radi prekovremeno?

Zaposleni je dužan da na zahtev poslodavca radi duže od punog radnog vremena u slučaju:

 • Više sile (npr. Korona 2020. godine);
 • Iznenadnog povećanja obima posla;
 • U drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Koliko može da traje prekovremeni rad?

 • Zaposleni NE MOŽE da radi duže od 12h dnevno (uključujući i prekovremeni rad). Dakle, zaposleni koji radi 8h dnevno mogao bi da radi prekovremeno najviše 4h.
 • Prekovremeni rad NE MOŽE da traje duže od 8h nedeljno!

Dakle Zakon ograničava trajanje prekovremenog rada na 8h nedeljno, pri čemu nije bitno da li će zaposleni raditi 4 dana po 2h prekovremeno, ili 3 dana po 2h prekovremeno i 2 dana po 1h prekovremeno ili neki treći način, već je bitno da prekovremeni rad ne traje duže od 8h nedeljno ( niti duže od 4 dnevno).

Kome se ne može odrediti prekovremeni rad?

 • Zaposlenom koji ima manje od 18 godina života;
 • Zaposlenom koji radi na poslovima na kojima je uvedeno skraćeno radno vreme, za rad na tim poslovima, ako zakonom nije drugačije određeno;
 • Zaposlenom kome bi po nalazu lekara prekovremeni rad mogao da pogorša zdravstveno stanje.

Kome se može odrediti prekovremeni rad samo uz pristanak?

 • Zaposleni koji ima dete do 3 godine života može da radi prekovremeno samo ako da svoju pisanu saglasnost;
 • Zaposleni koji je samohrani roditelj i ima dete do 7 godina života ili dete koji je težak invalid može da radi prekovremeno samo ako da svoju pisanu saglasnost.

Da li zaposlena žena za vreme trudnoće i zaposlena žena koja doji dete mogu da rade prekovremeno?

Da, ali samo ako takav rad ne bi bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje njenog deteta.

U suprotnom, zaposlena žena je dužna da odbije prekovremeni rad i da dostavi poslodavcu nalaz lekara koji potvrđuje da bi takav rad bio štetan za nju i njeno dete.

Koliko se plaća prekovremeni rad?

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad i to najmanje sa uvećanjem od 26% od osnovice.

Osnovica za obračun uvećane zarade za prekovremeni rad je osnovna zarada zaposlenog.

Poslodavac može svojim aktima da propiše i veći procenat uvećanja za prekovremeni rad, ali ne sme manji. U slučaju da propiše manji procenat uvećanja od zakonskog, primenjivaće se odredbe Zakona o radu, odnosno uvećanje od 26%.

Da li je poslodavac dužan da vodi evidenciju prekovremenih sati rada?

Da, i to dnevnu evidenciju prekovremenih sati rada.

Međutim, u praksi je situacija drugačija, mnogi poslodavci ne vode evidenciju prekovremenog rada zaposlenih i na taj način krše odredbe Zakona o radu i nanose štetu svojim zaposlenima, zbog čega je najbolje da se obratite advokatu, koji će uz pomoć pravnih mehanizama na najbolji način zaštititi Vaša prava.

Kazne za poslodavce:

 • Poslodavac koji ne vodi evidenciju prekovremenih sati rada kazniće se novčanom kaznom od 50.000,00 do 300.000,00 dinara;
 • Poslodavac koji odredi prekovremeni rad suprotno zakonskim odredbama (vidi sve napred navedeno) kazniće se novčanom kaznom od 600.000,00 do 1.500.000,00 dinara.

U kom roku zastarevaju novčana potraživanja za uvećanu zaradu za prekovremeni rad?

U roku od 3 godine od dana nastanka obaveze.

Na koji način mogu da naplatim svoj prekovremeni rad?

 • Vansudskim putem– ukoliko postoji saglasnost poslodavca i zaposlenog;
 • Sudskim putem– podnošenjem Tužbe.

Koje usluge Vam pruža naša Advokatska kancelarija?

 • Davanje pravnog mišljenja – stručno savetovanje;
 • Zastupanje u vansudskom postupku: podnošenje opomene, pregovori i zaključenje sporazuma;
 • Zastupanje pred Inspekcijom rada: podnošenje prijava i zastupanje;
 • Zastupanje pred nadležnim sudom: podnošenje tužbe, zastupanje u sudskom postupku, prinudna naplata potraživanja (u slučaju da Poslodavac ne plati dobrovoljno u roku određenom Presudom).