You are currently viewing ANEKS UGOVORA O RADU
Aneks ugovora o radu

ANEKS UGOVORA O RADU

Šta je aneks Ugovora o radu?

Aneks ugovora o radu je pravni akt kojim se menjaju i dopunjuju odredbe Ugovora o radu. (npr. menja se mesto rada zaposlenom, menja se visina zarade…)

Poslodavac ne može da menja Aneksom odredbe Ugovora o radu po svom nahođenju, već samo u slučajevima propisanim Zakonom ili aktima poslodavca, i to uz poštovanje zakonske procedure.

U kojim slučajevima poslodavac može zaposlenom da ponudi Aneks (izmenu ugovorenih uslova rada)?

 1. Radi premeštaja na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada;

 • Odgovarajući posao= posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu;
 • Potreba procesa i organizacije rada- npr. izmena procesa rada zbog modernizacije i nabavke novih mašina za rad, promene u organizaciji rada-smanjen broj zaposlenih, ukidanje nekih sektora;
 1. Radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca i to ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • ako je delatnost poslodavca takva da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;
 • ako je udaljenost od mesta u kojem zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km ;
 • ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak i povratak sa rada ;
 • ako je obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju;

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van nabrojanih slučajeva ISKLJUČIVO uz svoj pristanak.

 1. Radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca i to ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • da je upućivanje privremeno-ograničenog trajanja,
 • da upućivanje kod drugog poslodavca bude na radno mesto za koje se zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme (odgovarajući posao),
 • da je kod postojećeg poslodavca privremeno prestala potreba za radom tog zaposlenog, dat je u zakup poslovni prostor ili je zaključen ugovor o poslovnoj saradnji,
 • da upućivanje kod drugog poslodavca na rad traje dok traju razlozi za upućivanje, a najduže godinu dana,
 • nije potrebna saglasnost zaposlenog.

VAŽNO: Ukoliko postoji saglasnost zaposlenog, on može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje. Ovo se odnosi  kako na  navedene zakonske slučajeve, ali i na druge slučajeve koji su utvrđeni opštim aktom ili ugovorom o radu.

Šta se dešava sa radnim odnosom zaposlenog koji je privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca?

Radni odnos mu miruje kod prvog poslodavca, dok sa drugim poslodavcem kod kojeg je privremeno upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme!

Nakon isteka roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca, zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

 1. Ako zaposlenom koji je utvrđen kao tehnološki višak poslodavac umesto otkaza ugovora o radu nudi alternativu u vidu premeštaja na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, nepuno radno vreme (ali ne kraće od polovine radnog vremena) i druge mere;

 1. Radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i dr. primanja zaposlenih sadržanih u ugovoru o radu;

 1. U drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (npr. promena opisa posla);

Da li je moguće privremeno premestiti zaposlenog na drugi odgovarajući posao bez Aneksa?

Da, i to na osnovu rešenja, bez ponude aneksa ugovora o radu, najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci.

Uslov za to je da postoji potreba kod poslodavca da se na tom drugom radnom mestu određeni posao izvrši bez odlaganja.

Što se tiče zarade za period premeštanja, zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa kojeg se premešta ako je povoljnija- viša od zarade za radno mesto na koje se privremeno premešta.

Postupak zaključenja Aneksa

Poslodavac zaposlenom prvo dostavlja pismeno obaveštenje-ponudu za zaključenje Aneksa ugovora o radu, koje sadrži:

 • razloge za ponuđeni aneks ugovora,
 • odredbe koje se menjaju Aneksom
 • rok u kome zaposleni treba da se izjasni na ponuđeni aneks (ne može biti kraći od 8 radnih dana)
 • pravne posledice koje mogu da nastanu ukoliko zaposleni ne potpiše Aneks (otkaz)

Uz obaveštenje-ponudu za zaključivanje Aneksa ugovora o radu poslodavac dostavlja zaposlenom I primerak Aneksa, koji zaposleni treba da potpiše i vrati poslodavcu.

Obaveštenje-ponuda za zaključenje aneksa, sa priloženim aneksom,  dostavlja se zaposlenom ličnim uručenjem ili slanjem na njegovu adresu stanovanja. Međutim, ukoliko poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi obaveštenje-ponudu za zaključenje aneksa I aneks na jedan od ova dva načina, dužan je da o tome sačini pismenu belešku, nakon čega ponudu sa aneksom može da istakne na oglasnu tablu i protekom roka od osam dana smatraće se da ju je poslodavac uredno uručio zaposlenom.

Kada nije potrebna ponuda za zaključivanje Aneksa?

Ponuda za zaključivanje Aneksa nije potrebna kada se Aneks zaključuje na inicijativu zaposlenog, kao i kod izmene ličnih podataka poslodavca i zaposlenog, kojima se ne menjaju uslovi rada.

Šta ako zaposleni ne potpiše aneks u ostavljenom roku?

– Smatra se da je odbio ponuđeni Aneks.

U tom slučaju mu poslodavac može otkazati ugovor o radu, ako se Aneks odnosi na slučajeve od 1-5. (vidi gore)

Da li je obavezno potpisivanje aneksa?

Ne, ali zaposleni mora da zna da usled nepotpisivanja aneksa u predviđenom roku može da dobije otkaz.

Ukoliko zaposleni smatra da je aneks nezakonit, ili da nije ispoštovana zakonska procedura ima  na raspolaganju dve opcije:

1) Da potpiše aneks, izbegne dobijanje otkaza I podnese tužbu za poništaj aneksa sudu u roku od 60 dana od dana potpisivanja aneksa

2) Da odbije potpisivanje aneksa i zbog toga dobije otkaz, pa da  podnese tužbu za poništaj otkaza sudu u roku od 60 dana od dana dostavljanja

Kada Aneks počinje da se primenjuje?

 • na dan zaključenja aneksa (dan potpisivanja od strane zaposlenog), ili
 • na dan koji je određen u samom aneksu.

Posledice nezakonitog aneksa

Ukoliko se u sudskom postupku utvrdi da je aneks nezakonit, poslodavac će biti dužan da :

 • zaposlenog rasporedi na odgovarajuće radno mesto
 • zaposlenom isplati razliku zarade (ukoliko postoji)

Posledice nezakonitog otkaza usled nepotpisivanja aneksa

Ukoliko se u sudskom postupku utvrdi da je otkaz usled nepotpisivanja aneksa nezakonit, poslodavac će biti dužan da zaposlenog:

 • vrati na rad ili mu isplati naknadu štete umesto vraćanja na rad
 • isplati razliku zarade (ako je zaposleni bio negde zaposlen) ili da mu nadoknadi štetu na ime izgubljenih zarada (ako je zaposleni bio nezaposlen od otkaza do okončanja sudskog postupka)
 • uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje

Koje usluge Vam pruža naša Advokatska kancelarija?

 • Davanje pravnog mišljenja-stručno savetovanje u pogledu ocene zakonitosti aneksa/otkaza ugovora o radu;
 • Zastupanje pred Inspekcijom rada: podnošenje prijava i zastupanje;
 • Zastupanje pred nadležnim sudom: podnošenje tužbe, zastupanje u celokupnom postupku,
 • Prinudna naplata potraživanja (u slučaju da Poslodavac ne plati dobrovoljno u roku određenom Presudom).