UKNJIŽBA – UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Advokatska kancelarija Anđelković zastupa fizička i pravna lica pred katastrom nepokretnosti i u ime klijenata vrši podnošenje zahteva za upis u katastar nepokretnosti (uknjižbu) radi evidentiranja promene vlasnika na nepokretnosti i/ili upisa objekata (stana, zgrade, garaže) u katastar nepokretnosti.

 Obaveznost podnošenja zahteva putem E-saltera propisana je Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture.

Koja dokumentacija mi je potrebna kako bih se upisao kao vlasnik nepokretnosti (stana, porodičnog stambenog objekta, garaže, parcele) ?

Dokumentacija koja se podnosi uz Zahtev za upis u katastar neporektnosti predstavlja:

1. OSNOV ZA UPIS – čijim sprovođenjem će fizićko ili pravno lice steći pravo svojine na nepokretnosti

PRIMER: ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, Rešenje o nasleđivanju…

Ukoliko su nakon zaključenja osnovnog ugovora zaključivani Aneksi ili je dozvola za upis (clausula intabulandi) data u posebnoj Izjavi, iste je uz osnovni ugovor neophodno podneti advokatu.

Navedene dokumente je neophodno predati advokatu u originalu, a isti Vam se vraćaju nakon  izvršenog skeniranja.

2. LIČNA KARTA (skenirana ili očitana ukoliko sadrži čip) – uslugu očitavanja i skeniranja vrši advokat na održanom sastanku.

3. PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE – potpisivanjem punomoćja ovlašćujete advokata da u Vaše ime i za Vaš račun podnese svu potrebnu dokumentaciju pred katastrom nepokretnosti.

– Punomoćje potpisijete advokatu na sastanku.

Napomena: Predaja navedene dokumentacije advokatskoj kancelariji se može u potpunosti izvršiti elektronski putem, slanjem dokumentacije na mejl: andjelkovic.adv@gmail.com.

Zakazivanja sastanka, konsultacije povodom postupka upisa i  neophodne dokumentacije možete dobiti kontaktiranjem advokata Miloša Anđelkovića – advokata za nekretnine.

Osnov (ugovor , rešenje o nasleđivanju…) po kome ste stekli vlasništvo nad nekretninom je neophodno doneti u originalu, međutim ukoliko isti ne posedujete, uslugu pribavljanja originalnog primerka ugovora, ili drugog dokumenta po osnovu kog ste stekli vlasništvo nad nekretninom, u Vaše ime može izvršiti naša advokatska kancelarija.

NAPOMENA: Kako bi osigurali nesmetan upis i sprovođenje promene u katastru nepokretnosti, neophodno je prethodno razumeti način rada katastarskih službi.

Katastar nepokretnosti rešava predmete po redosledu prijema zahteva, što znači da će se tek nakon donošenja rešenja po prethodno podnetom zahtevu, uzeti u rad sledeći podneti zahtev.

Momentom podnošenja zahteva katastru nepokretnosti, nadležna katastarska služba evidentira podneti zahtev u vidu zabeležbe na nepokretnosti (stan, zgrada, garaža, katastarska parcela), dodeljuje broj predmeta i evidentira datum predaje, čime stranka u postupku osigurava da će njen predmet biti prvi u redu za rešavanje ukoliko na predmetnoj nepokretnosti nisu podneti prethodni zahtevi.

Problemi u praksi koji nastaju usled nepodnošenja zahteva katastru

Problemi u praksi nastaju ukoliko dva lica imaju pravno valjan osnov za upis u katastar nepokretnosti.

primer: postojanje dva ugovora o kupoprodaji usled duple kupoprodaje.

U Navedenom slučaju će se vlasništvo na nepokretnosti upisati samo u korist onog lica koje prvo bude podnelo ugovor o kupoprodaji na sprovođenje, odnosno zahtev za upis u katastar nepokretnosti.

Važno je znati da se Vlasništvo na nepokretnosti stiče upisom u katastar nepokretnosti, a sam ugovor (ili drugi akt po kom se upis vrši) predstavlja samo osnov za upis koji je neophodno podneti katastarskoj službi sa svom ostalom dokumentacijom radi donošenja pozitivnog rešenja.

Takođe, jedan od potencijalnih problema koji se javlja u praksi ukoliko novi vlasnik ne izvrši predaju zahteva za uknjižbu na vreme, jeste taj što raniji vlasnik nepokretnosti može na predmetnoj nepokretnosti ustanoviti hipoteku ili predmetna nepokretnost može biti predmet javne prodaje u izvršnom postupku zbog dugovanja prethodnog vlasnika.

SAVET ADVOKATA

Iz navedenih razloga Advokatska kancelarija Anđelković savetuje da zahteve za upis u katastar nepokretnosti (uknjižbu) podneste putem advokata u što kraćem vremenskom periodu kako bi na vreme zaštitili svoju imovinu i time izbegli eventualno vođenje dugotrajnih sudskih postupaka i troškova koji sa sobom nose.