You are currently viewing OTKAZ ZA VREME TRUDNOĆE, PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA
otkaz-ugovora o radu-porodiljsko-advokat

OTKAZ ZA VREME TRUDNOĆE, PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

U stručnom tekstu koji je pred Vama objasnićemo Vam kako da zaštitite svoja prava u slučaju da dobijete otkaz za vreme trudnoće,  porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Pre nego što Vas upoznamo sa postupkom zaštite Vaših prava,  najpre ćemo se osvrnuti na  značenje i sadržinu pojmova porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

PORODILJSKO ODSUSTVO- ŠTA JE? KOLIKO TRAJE? KO GA MOŽE KORISTITI?

 • je odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo);
 • ostvaruje se zajedno i u kontinuitetu sa odsustvom sa rada radi nege deteta;
 • porodiljsko odsustvo namenjeno je pripremi za porođaj, samom porođaju i oporavku;
 • zaposlena žena može da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza lekara 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj;
 • traje do navršena 3 meseca od dana porođaja;
 • pravo na porodiljsko odsustvo ima i zaposlena žena ako se dete rodi mrtvo ili umre pre isteka porodiljskog odsustva;
 • otac deteta može koristiti pravo na porodiljsko odsustvo u slučaju kada majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi pravo na porodiljsko odsustvo (npr. teža bolest, izdržavanje kazne zatvora). Pravo na porodiljsko odsustvo ima otac deteta i kada majka deteta nije u radnom odnosu!
 • za vreme porodiljskog odsustva zaposlena žena, odnosno otac deteta ima pravo na naknadu zarade;

ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA-ŠTA JE? KOLIKO TRAJE? KO GA MOŽE KORISTITI?

 • nije isto što i porodiljsko odsustvo iako se često (pogrešno) izjednačava sa njim;
 • ostvaruje se zajedno i u kontinuitetu sa porodiljskim odsustvom;
 • svrha odsustva sa rada radi nege deteta je briga o novorođenčetu i oporavak majke deteta;
 • pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta se koristi nakon isteka porodiljskog odsustva (dakle nakon navršena tri meseca od porođaja počinje odsustvo sa rada radi nege deteta);
 • zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od odpočinjanja porodiljskog odsustva i to za prvo i drugo dete;
 • otac deteta može da koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta umesto majke deteta (najčešće ga koristi kada majka deteta ostvaruje veću zaradu);
 • za vreme odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta ima pravo na naknadu zarade.

PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA ZA TREĆE I SVAKO NAREDNO NOVOROĐENO DETE

 • Zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno novorođeno dete u ukupnom trajanju od dve godine;
 • Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od dve godine ima i zaposlena žena koja u prvom porođaju rodi troje ili više dece, kao i zaposlena žena koja je rodila jedno, dvoje ili troje dece a u narednom porođaju rodi dvoje ili više dece.
 • otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta umesto majke deteta;
 • za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta ima pravo na naknadu zarade;

ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA- ŠTA JE? KOLIKO TRAJE? KO GA MOŽE KORISTITI?

 • jeste odsustvo sa rada kada je detetu neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti;
 • zaposleni ima pravo da po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odsustvuje sa rada zbog posebne nege deteta ili da radi sa polovinom punog radnog vremena, najduže do navršenih pet godina života deteta;
 • Za vreme rada sa polovinom punog radnog vremena, zaposleni ima pravo na zaradu, a za drugu polovinu punog radnog vremena – naknadu zarade u skladu sa zakonom.
 • ovo pravo se ostvaruje na osnovu mišljenja nadležnog organa za ocenu stepena psihofizičke ometenosti deteta;
 • hranitelj, usvojilac, odnosno staratelj deteta mlađeg od pet godina života ima pravo da, radi posebne nege deteta, odsustvuje sa rada osam meseci neprekidno od dana smeštaja deteta u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu, a najduže do navršenih 5 godina života deteta.
 • ako je smeštaj u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu nastupio pre navršena tri meseca života deteta, hranitelj, staratelj deteta i usvojilac deteta, ima pravo da, radi posebne nege deteta, odsustvuje sa rada do navršenih 11 meseci života deteta.
 • Roditelj ili staratelj, odnosno lice koje se stara o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom, dečjom paralizom, i ostalih teških oboljenja, na osnovu mišljenja lekara, može na svoj zahtev da radi sa nepunim radnim vremenom, ali ne kraćim od polovine punog radnog vremena I da u skladu sa tim ostvari zaradu;
 • Zakon o radu daje mogućnost jednom od roditelja, usvojiocu, hranitelju, odnosno staratelju  da odsustvuje sa rada radi posebne nege deteta dok dete ne navrši tri godine života, kada mu prava i obaveze po osnovu rada miruju;

Sada kada ste se upoznali sa sadržinom pojmova porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, prelazimo na deo koji se tiče otkaza.

Jedno od najčešćih pitanja sa kojim se susrećemo jeste „Da li zaposleni može da dobije otkaz za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta“?

Zakon o radu kaže NE MOŽE, međutim mnogi poslodavci ne poštuju ovu zakonsku odredbu, zbog čega je bitno da budete upoznati sa Vašim pravima i da iste zaštitite, a u čemu Vam može pomoći naša advokatska kancelarija.

Ukoliko poslodavac donese rešenje kojim Vam otkazuje Ugovor o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta takvo rešenje je ništavo (ne proizvodi pravno dejstvo) ALI SAMO ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje trudnoće/porodiljskog odsustva/ odsustva sa rada radi nege deteta/ odustva sa rada radi nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa

Dakle, Zakon o radu Vam daje mogućnost da o napred navedenim okolnostima obavestite poslodavca u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, a poslodavac je dužan da nakon toga rešenje o prestanku radnog odnosa stavi van snage i potpiše sa zaposlenim novi ugovor o radu.

Međutim, ako poslodavac ne stavi van snage rešenje o prestanku radnog odnosa, takvo rešenje je ništavo.

Šta da radite ukoliko Vam je poslodavac dao otkaz za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta?

U slučaju da Vam je radni odnos nezakonito prestao morate podneti Tužbu nadležnom sudu, što naša advokatska kancelarija može učiniti u Vaše ime i na najbolji način zaštititi Vaša prava.

Da li Inspekcija rada može da me vrati na rad?

Poseban vid zaštite  i mogućnost koju pruža Zakon o radu jeste obraćanje Inspekciji rada sa zahtevom za odlaganje izvršenja rešenja o otkazu do donošenja pravnosnažne sudske odluke i vraćanje zaposlenog na rad.

Da bi inspektor rada doneo rešenje o odlaganju izvršenja rešenja o otkazu i vraćanju zaposlenog na rad potrebno je da kumulativno budu ispunjeni sledeći uslovi:

 • mora postojati očigledna povreda prava zaposlenog (što je u ovom slučaju očigledno)
 • tužbom se mora pokrenuti radni spor za poništaj rešenja o otkazu/utvrđivanja ništavosti
 • mora se podneti zahtev Inspektoru rada u roku od 15 dana od podnošenja Tužbe za odlaganje izvršenja o otkazu ugovora o radu;

Takođe, na raspolaganju Vam je i prijava poslodavca Inspekciji rada, koji može pokrenuti prekršajni postupak protiv poslodavca. Novčana kazna za ovakvo postupanje poslodavca može iznositi do 2.000.000,00 dinara.

Koje su posledice nezakonitog otkaza?

Kada sud presudom utvrdi da je ništavo rešenje o otkazu, zaposleni ima pravo da tužbom zahteva naknadu štete na ime izgubljenih zarada i uplatu svih pripadajućih doprinosa za socijalno osiguranje.

Ukoliko zaposleni ne želi da se vrati na rad, ima pravo da od suda zahteva naknadu štete umesto vraćanja na rad. Ovo pravo ne isključuje pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade.

Produženje ugovora o radu na određeno vreme:

Zaposlenom za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta koji ima ugovor o radu na određeno vreme ugovor o radu SE PRODUŽAVA do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Dakle, to znači da je poslodavac po sili zakona dužan da nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme zaključi novi ugovor o radu (ili aneks ugovora) sa zaposlenim do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Zaključak:

Zakon o radu imperativnim odredbama pruža zaštitu zaposlenima za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, međutim u praksi često dolazi do kršenja zakonskih odredaba od strane poslodavaca, zbog čega zaposleni u najlepšim životnim trenucima ostaju bez ikakvih primanja, sve to zbog nepoznavanja Zakona i svojih prava.

U stručnom tekstu koji je pred Vama upoznali smo Vas sa značenjem i sadržinom pojmova, Vašim pravima i postupcima za zaštitu prava. Međutim, kako je svaki postupak specifičan i drugačiji, savetujemo Vam da se obratite advokatskoj kancelariji, radi pružanja stručne pravne pomoći.

AUTOR: ADVOKAT DUŠICA GLIŠOVIĆ